Документальне оформлення та облік розрахунків за податками і платежами

Податки-це обов’язкові платежі фіз.. і юр. Осіб до центрального та місцевого бюджетів,здійснювані у порядку і на умовах,щ визначаються законодавчими актами країни. Для обліку поточних зобов’язань п-ства за розрах. За всіма видам платежів до бюджету,включаючи податки з працівників п-ства,та за фінансовими санкціями,що справляються в дохід бюжету призначений рах 64 «Розрахунки за податкам та платежами.За Кт64 відображ нараховані платежі до бюджету,а за Дт – належні до відшкодування з бюджету податки,їх сплата,списання тощо.Рах64 пасивний, призначений для обліку джерел залучених коштів,основний,розрахунковий.Що стосується розрах. З податку на додану вартість – рах.активно-пасивний. На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведуть облік пода­тків, які нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавс­тва (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно до чинного законодавства та облік яких не ве­дуть на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші мате­ріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підля­гають відвантаженню (виконанню)На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми пода­тку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.Аналітичний облік ведеться окремо за кожним податком.Документи: Первинними документами для нарахування податків є розрахунки бухгалтерії, з розрахунків з ПДВ податкові накладні а для нарахування митних платежів - вантажна митна декларація.Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень. Крім того, про сплату податків можуть свідчити виписки банку.

134.Документальне оформлення та облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ)

Облік зобов’язань з ПДВ забезпечений комплектом облікових і звітних документів. Усі вони пов’язані між собою й утворюють повний інформаційний обліковий цикл. До них належать:

· податкова накладна і додатки до неї, які є первинними документами, що реєструють відносини між платниками;

· книги продажів і придбання, що виконують роль облікових регістрів;

· декларація з ПДВ, яка узагальнює показники і служить для спілкування платників податків з державними податковими органами.

Для фіксації господарських операцій одним з головних таких документів для обліку розрахунків з бюджетом є податкова накладна. Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: порядковий номер, дату виписування, назву юридичної особи, податковий номер підприємства, місце розташування юридичної особи, повну назву отримувача, ціну продажу без врахування податку, ставку податку на відповідну суму податку у цифровому значенні, загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у 2-х примірниках. Оригінал податкової накладної віддається покупцю, копія залишається у продавця товарів. Об’єктами оподаткування є доходи (прибуток) ,додана вартість продукції, робіт, послуг, вартість продукції в т.ч. митна. або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти,визначені Законом України “Про систему оподаткування” .

Для виконання Закону “Про оподаткування прибутку підприємств” використовуються такі періоди: – звітний (податковий) рік ( з1 січня поточного року і закінчується 31 грудня цього ж року);

– звітний квартал.

Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг. Головна особливість цього податку полягає в тому, що його платниками по суті є кінцеві споживачі товарів і послуг. Існує закон“Про податок на додану вартість” Підприємство справляє податок за формулою:

СПДВ = (В + З + М) х ; та СПДВ = (В + З) х ,де СПДВ – сума ПДВ; В – митна вартість; З – митні збори; М – мито; П – ставка податку на додану вартість.

Облік ПДВ

У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету призначено рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”. На субрахунку 641 “Розрахунки за податками” ведеться облік усіх бюджетних податків (податок на прибуток, податок на додану вартість тощо). Зокрема, для обліку ПДВ до субрахунку 641 “Розрахунки за податками” відкривається окремий аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість” (наприклад, 6412 “Розрахунки за ПДВ”). До речі, також можливо запровадити ведення аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією обліку розрахунків з ПДВ (з використанням рахунків третього, четвертого порядку), що дозволить забезпечити узагальнення інформації, необхідної для складання податкової декларації та оперативного контролю розрахунків за цим податком.

За кредитом субрахунку 641 “Розрахунки за податками” аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість” відображається виникнення податкових зобов'язань з ПДВ, а за дебетом - сума податкового кредиту з ПДВ та суми ПДВ, перераховані до бюджету.

Крім того, Інструкцією № 291 для обліку ПДВ передбачено ще два субрахунки, а саме:

643 “Податкові зобов'язання”, на якому ведеться облік суми податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (передоплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню);

644 “Податковий кредит”, на якому ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.


9153649209096690.html
9153707069002056.html
    PR.RU™