Місцеве самоврядування в Україні 581

Виборець може голосувати лише за одного кандидата у де­путати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського го­лови, один список кандидатів у депутати від місцевої організа­ції партії (блоку) у виборчому окрузі. Виборець опускає запов­нені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. При пред'явленні відповідного посвідчення або за наявності вад здоров'я, які не потребують документального підтвердження, виборець має пра­во з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих організацій партій (бло­ків), довірених осіб кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційних спостерігачів. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійсню-< ться відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбува­лося голосування.

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про­токол про підрахунок голосів виборців по кожному виборчому округу з кожного виду місцевих виборів, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці.

Протоколи та інші документи дільничних (окружних) ви­борчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні від­повідної територіальної (окружної) виборчої комісії.

Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на під­ставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій скла­дає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на під­ставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, прото­колів відповідних територіальних (окружних) виборчих комі­сій про підсумки голосування у відповідних виборчих округах не пізніш як на п'ятий день з дня місцевих виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати ви­борів депутатів.

Кількість голосів виборців, необхідних для отримання од­ного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (далі — виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за канди-

Глава XIII


9158231399976879.html
9158273296003771.html
    PR.RU™