VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

24. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування заходів дисциплінарного чи суспільного впливу, а також застосування інших мір, передбачених чинним законодавством.

25. За порушення трудової дисципліни адміністрація підприємства, установи, організації застосовує наступні дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) переклад на нижчеоплачувану роботу на термін до трьох місяців чи зсув на нижчу посаду на той же термін;

за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин чи появі на роботі в нетверезому стані робітник чи службовець може бути переведений на іншу нижчеоплачувану роботу чи зміщений на іншу нижчу посаду на термін, зазначений в абзаці першому дійсного підпункту;

д) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання робітником чи службовцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до робітника чи службовця раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи суспільного стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.

Так само вважаються прогульниками робітники та службовці, що були відсутні на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, і до них застосовуються ті ж міри відповідальності, які встановлені за прогул.

26. За прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважної причини адміністрація підприємства, установи, організації застосовує одну з наступних мір:

дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 25 дійсних Правил;

зниження у межах, встановлених чинним законодавством, розміру одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи зі спеціальності на даному підприємстві) чи позбавлення права на одержання процентної надбавки за вислугу років на термін до трьох місяців на підприємствах, в установах і організаціях, де установлена виплата одноразової винагороди чи процентних надбавок до заробітної плати за вислугу років.

Незалежно від застосування мір дисциплінарного чи суспільного стягнення робітник чи службовець, що здійснив прогул (у тому числі відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин або з'явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється виробничої премії цілком чи частково. Йому може бути зменшений розмір винагороди за підсумками річної роботи підприємства, організації чи зовсім не виплачена винагорода.

27. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником підприємства, установи, організації, а також іншими посадовими особами.

Адміністрація підприємства, установи, організації має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

28. Трудові колективи виявляють сувору товариську вимогливість до працівників, що несумлінно виконують трудового обов'язку; застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни заходи суспільного стягнення (товариське зауваження, суспільна догана); ставлять питання про застосування до порушників трудової дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством.

29. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути викликані пояснення в письменній формі. Відмовлення працівника дати пояснення не може бути на перешкоді для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не вважаючи часу хвороби чи перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення провини.

30. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення повинні враховуватися вага зробленої провини, обставини, при яких вона зроблена, робота що передує і поведінка працівника.

31. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування оголошується (повідомляється) працівнику, підданому стягненню, під розписку в триденний термін.

Наказ (розпорядження) у необхідних випадках доводиться до відома працівників даного підприємства, установи, організації.

32. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення робітник чи службовець не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не підданим дисциплінарному стягненню.

Адміністрація зі своєї ініціативи чи по клопотанню трудового колективу може видати наказ (розпорядження) про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо робітник чи службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни і притім виявив себе як гарний, сумлінний працівник.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, зазначені в діючих Типових правилах, до працівника не застосовуються.

33. Трудовий колектив вправі зняти застосоване їм стягнення достроково, до закінчення року з дня його застосування, а також клопотатися про дострокове зняття дисциплінарного стягнення чи про припинення дії інших заходів, застосованих адміністрацією за порушення трудової дисципліни, якщо член колективу не допустив нового порушення дисципліни і виявив себе як сумлінний працівник.

34. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в цехах (відділах) на видному місці.


Додаток 2


9160705695917299.html
9160782342609356.html
    PR.RU™